Sadece fabrikalar değil, güven inşa ediyoruz.

KVKK Aydınlatma Metni

CETA Makina Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Genel Beyanname


1 – Veri sorumlusu ve Temsilcisi

 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca CETA Makina Sanayii ve Ticaret A.Ş. (“Şirket” ve/veya “CETA”) tarafından kişisel verilerinizin sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

CETA, müşteri bilgilerinin gizli tutulması, bu bilgilerin saklanması ve üçüncü kişilerle paylaşılmaması hususunda sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir. CETA, bu kapsamda bünyesinde istihdam edilen personellerin, görevlerinin ifası sırasında öğrendikleri bilgi ve belgelerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgi ve belgeleri sadece mevzuat kapsamında ve görevlerinin ifası sırasında kullanmayı taahhüt etmektedir. Bu kapsamda istihdam edilen tüm personel, mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşımına ilişkin yasal mevzuata uygun hareket etme yükümlülüğü altında hareket ederler.

 

2 – Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

KVKK’nın 5 ve 6. maddeleri, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik şartları ortaya koymaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler KVKK’da sınırlı bir şekilde sayılmış olup kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini içermektedir. KVKK’nın 5. maddesi özel nitelikli olmayan kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlerken, özel nitelikli verilerin işlenme şartları 6. maddede düzenlenmiştir.

Bahsi geçen maddelere göre özel nitelikli olmayan kişisel veriler aşağıdaki hallerde işlenebilecektir:

 

 • Veri sahibinin açık rızası bulunması,
 • Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler ise, aşağıda öngörülen şartlara tabi şekilde işlenebilecektir: 

 • Veri sahibinin açık rızası bulunması,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi. 

Bu kapsamda CETA tarafından, gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: 

 

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası,
 • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, 
 • Etkinlik yönetimi, 
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, 
 • İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, 
 • İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası 
 • İş sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası 
 • Kredi kullandırma sürecinin oluşturulması ve takibi,
 • Kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 
 • Müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve icrası,  
 • Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,
 • Personel istihdam süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Şirket çalışanları için iş akdi oluşturulması ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini, 
 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirketin üretim ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası 
 • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Kanuni yükümlülükler çerçevesinde yetkili kuruluşlara bilgi verilmesi.

3 – Kişisel Verilerin Aktarılması

CETA, KVKK’nın 4 üncü maddesinde sayılan genel ilkeler ile 8 ve 9 uncu maddelerde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Genel Beyanname’nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında gösterilen amaçlar ile kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

 

4- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz CETA tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak sunduğumuz ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla ve iş bu Beyanname’nin 2 inci maddesinde belirtilen amaçlarla toplanmaktadır. Bu çerçevede toplanan kişisel verileriniz KVKK kapsamında ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5- Kişisel Verilerin İşlenme İlişkin İlkeler

Kanun’un 4. maddesi uyarınca veri sorumlusu konumundaki CETA, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uygun hareket etmektedir:

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyum;

Kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenmektedir. Bu doğrultuda veri sorumlusu olarak CETA, her türlü kişisel veri işleme süreçlerinde yürürlükte bulunan mevzuata uygun hareket etmekte ve dürüstlük kurallarına uymaktadır.

Doğruluk ve güncellik;

Veri sorumluları, işledikleri kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri kurgulamalıdır. Bu doğrultuda CETA, veri sahiplerinin verilerini güncellemesi için olanak sağlamakta ve verilerin veri tabanlarına doğru bir şekilde aktarımını temin için gerekli önlemleri almaktadır. 

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme;

Veri sorumluları, KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülükleri doğrultusunda veri sahiplerini kişisel verilerin işlenme amaçları ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu doğrultuda veri sorumlusu konumundaki CETA veri işleme faaliyetlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta ve söz konusu amaçlara ilişkin olarak veri sahiplerini aydınlatma metinleri kapsamında açık bir şekilde bilgilendirmektedir. 

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma;

CETA kayıtlarında bulunan kişisel veriler, temin edildikleri sırada veri sahibine bildirilen amaç doğrultusunda ve bu amaca mütenasip ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir. 

İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme;

Kişisel veriler, yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında belli bir süre belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza edilmektedir. Mevzuatta bu şekilde bir süre belirlenmediği takdirde ise veri kullanım amacı ve Şirket prosedürleri göz önünde tutularak makul saklama süreleri belirlenmekte ve veriler bu süre ile sınırlı şekilde saklanmaktadır. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben ise veriler, Şirket prosedürleri doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.  

6 – Veri Sahiplerinin Hakları Ve Bu Hakların Kullanılması

 

6.1 – Veri Sahiplerinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri veri sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahiptir:

 

 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

 

KVKK’nın 28 inci maddesi 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

 

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır. 

Ayrıca, KVKK’nın 28 inci maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler KVKK kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

 

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

 6.2 – Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için cetamakina@hs02.kep.tr elektronik posta adresine başvuruda bulunabileceklerdir.

Ayrıca, veri sahipleri bu başvurularını yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla İVP Merkez Plaza C2 Blok No: 81134197 Çobançeşme – İstanbul adresine gönderebilecek ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen farklı bir yöntem ile CETA’ya iletebileceklerdir.

CETA, KVKK’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine KVKK’da öngörülen şekilde azami otuz gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

CETA, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

  Saygılarımızla.
CETA Makina Sanayii ve Ticaret A.Ş.